محاسبه توان

fullscreen
 

Voltage

 V

Current

 A

Power

 W